ISSN 0371-0874, CN 31-1352/Q

引用本文

田晶, 陶凌, 曹云新, 董玲, 胡玉珍, 杨安钢, 周士胜. 尼氟灭酸对肝癌细胞增殖的影响[J]. 生理学报 2003; 55 (2): .

TI AN Jing, TAO Ling, CAO Yuir Xin, DONG Ling, HU YirZhen, YANG An Gang, Zhou Shisheng. Effects of niflumic acid on the proliferation of human hepatoma cells. Acta Physiol Sin 2003; 55 (2): (in Chinese with English abstract).