ISSN 0371-0874, CN 31-1352/Q

引用本文

崔金娟, 汤树本, 施玉liang, 王文萍. 南湖霉素选择地运载Li~(+), Na~(+)通过磷脂双层[J]. 生理学报 1994; 46 (3): .

Cui Jinjuan, Tang Shubem, Shi Yuliang, Wang Wenping. Selective transport of Li~(+) and Na~(+) through lipid bilayers by nanhumycin. Acta Physiol Sin 1994; 46 (3): (in Chinese with English abstract).