ISSN 0371-0874, CN 31-1352/Q

引用本文

韦耿泽, 于军, 朱运龙, 林树新, 康云帆, 王嵘, 周京军, 张庆红. Idoxifene对人乳内动脉的舒张作用[J]. 生理学报 2004; 56 (1): .

Wei Gengze, Yu Jun, Zhu Yunlong, Lin Shuxin, Kang Yunfan, Wang Rong, Zhou Jingjun, Zhang Qinghong. Vasorelaxing effect of idoxifene on human internal mammary arteries. Acta Physiol Sin 2004; 56 (1): (in Chinese with English abstract).