ISSN 0371-0874, CN 31-1352/Q

引用本文

周素晗, 黄倩, 周莹, 蔡晓霞, 崔瑜, 周琴, 郭洁, 姜山, 陈江华, 李玲莉, 赖蒽茵, 赵亮. 卡托普利所致肾脏损害:肾小球入球动脉对血管紧张素II反应和炎症信号的相关研究[J]. 生理学报 2022; 74 (1): 125-133.

ZHOU Su-Han, HUANG Qian, ZHOU Ying, CAI Xiao-Xia, CUI Yu, ZHOU Qin, GUO Jie, JIANG Shan, CHEN Jiang-Hua, LI Ling-Li, LAI En-Yin, ZHAO Liang. Captopril related kidney damage: renal afferent arteriolar responses to angiotensin II and inflammatory signaling. Acta Physiol Sin 2022; 74 (1): 125-133