ISSN 0371-0874, CN 31-1352/Q

引用本文

左琳, 李端端, 马秀霞, 石山慧, 吕定超, 申晶, 张炜芳, 高尔和, 曹济民. 促红细胞生成素通过提高Sca-1+干细胞的功能参与小鼠心肌梗死的修复[J]. 生理学报 2023; 75 (1): 36-48.

ZUO Lin, LI Duan-Duan, MA Xiu-Xia, SHI Shan-Hui, LYU Ding-Chao, SHEN Jing, ZHANG Wei-Fang, GAO Er-He, CAO Ji-Min. Erythropoietin promotes myocardial infarction repair in mice by improving the function of Sca-1+ stem cells. Acta Physiol Sin 2023; 75 (1): 36-48